Travel ในประเทศ

พระธาตุสวี ของดีเมืองชุมพร 1 ใน 4 จตุธรรมธาตุ ของภาคใต้

Rating Chart

2.7 average based on 19 ratings

 • Excellent
  5
 • Very Good
  3
 • Average
  1
 • Poor
  1
 • Terrible
  9

กลุ่ม 4 จังหวัดภาคใต้ที่มีแนวเขตติดต่อไปตามแนวด้ามขวานและเป็นส่วนหนึ่งของความยาวตลอดแนวชาติของอ่าวไทย 1,840 กิโลเมตร ซึ่งเริ่มต้นมาจากชุมพร ต่อมายังสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ก่อนจะไปสิ้นสุดที่พัทลุงนั้น เป็นพื้นที่ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของทั้ง 4 จังหวัดเข้าด้วยกัน โดยมีพระธาตุสำคัญประจำจังหวัด 4 แห่งเป็นจุดหมายหลัก

โดย 4 พระธาตุ ได้แก่

 • พระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพร
 • พระบรมธาติไชยา จังหวัดสุราษธานี
 • พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช
 • พระมหาธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

โดยครั้งนี้ ผมจะพาไป นมัสการ 1 ใน 4 พระธาตุนี้ นั่นคือ พระบรมธาตุสวี ในจังหวัดชุมพร ครับ

พระบรมธาตุสวี คือพระธาตุเจดีย์หนึ่งใน “จตุธรรมธาตุ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประดิษฐานอยู่ ณ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นพระธาตุเก่าแก่องค์ใหญ่อายุกว่า 700 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่ภายในวัดพระบรมธาตุสวี วัดสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา

จากเอกสารการค้นคว้า และคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมา ปรากฏว่า ประมาณปี พ.ศ. ๑๘๐๓ กองทัพอโยธยาโดยการนำของท้าวพิชัยเทพเรืองพวา   (ท้าวอู่ทองหรือพระเจ้าไชยเสน) ได้กรีฑาทัพลงมารุกรานอาณาจักรไทย ศรีธรรมาโศกราชในสมัยของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชที่ ๘ ซึ่งเสด็จนำทัพไปป้องกันข้าศึกทางเหนือ และได้ปะทะกันที่เมืองกำเนิดนพคุณ (อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) กองทัพทั้งสองฝ่ายต่างรบพุ่งกันเป็นสามารถ และไม่สามารถเอาชนะกันได้โดยเด็ดขาด จึงทำสัญญาสงบศึกต่อกัน พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชก็เสด็จนำทัพกลับ เมืองนครศรีธรรมราช ขณะที่พักรี้พลอยู่ ณ วัดร้างเก่าแก่แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอสวีในปัจจุบัน มีเจดีย์ชำรุดพังทลายเป็นที่สังเกตได้มีกาฝูงหนึ่งมาจับกลุ่มวีปีก (กระพือปีก) อยู่ที่กองอิฐเจดีย์นั้น ส่งเสียงร้องเซ็งแซ่เป็นที่รำคาญแก่ไพร่พล และแม่ทัพนายกอง พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจึงให้ทหารไล่กา ฝูงนั้น แต่กาไม่ยอมบินหนียังคงบินวนเวียนกลับมาที่กองอิฐเจดีย์นั้นและวีปีกส่งเสียงร้องสนั่น พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเห็นเป็นการผิดปกติ และทอดพระเนตรเห็นกาเผือกตัวหนึ่งอยู่ในฝูงด้วย

จึงให้ทหารรื้อกองอิฐเจดีย์ ปรากฏพบฐานเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดภายในองค์พระเจดีย์นั้น ได้พบผอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจึงรับสั่งให้แม่ทัพนายกองระดมกำลังพลทหาร ทำการบูรณะเจดีย์จนเสร็จเรียบร้อย นำเอาผอบพระบรม-สารีริกธาตุบรรจุไว้ตามเดิม โปรดให้จัดงานสมโภชเจดีย์ ๗ วัน ๗ คืน พระราชทานนามเจดีย์นั้นว่า “พระบรมธาตุกาวีปีก” ต่อมาคำว่า “ปีก” ถูกตัดหายไปเรียกกันว่า

“พระธาตุกาวี” ครั้นนานเข้าคำจึงกร่อนลงไปกลายเป็น “พระธาตุสวี” มาบัดนี้ และก่อนที่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจะเสด็จยกทัพกลับทรงห่วงใยพระบรมธาตุจะไม่มีผู้ดูแลรักษา จึงสั่งเรียกบรรดาทหารในกองทัพซึ่งกำลังนอนหลับสนิทในขณะนั้น มีนายทหารคนหนึ่งชื่อ “เมือง” ขานรับพระองค์ จึงมีรับสั่งถามว่า ต้องการจะอยู่ดูแลรักษาพระบรมธาตุแห่งนี้ไหม นายเมืองขานรับอาสาพระองค์จึงสั่งให้นายทหารตัดศีรษะนายเมืองเซ่นสรวงบูชาไว้ในศาลเพียงตา ศาลนี้เรียกว่าศาลพระเสื้อเมืองให้เป็นผู้เฝ้ารักษาพระบรมธาตุในปัจจุบัน ศาลนี้ยังมีคนทั่วไปให้ความเคารพนับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีน

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๓๗๕) เกิดเมืองสวีขึ้น พระธาตุแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “พระธาตุสวี” อย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้น(ปัจจุบันประกาศใหม่ให้ชื่อว่าวัดพระบรมธาตุสวี) ประกาศเปลี่ยนชื่อวัด ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ความสำคัญต่อชุมชนภายในพระบรมธาตุสวี มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในเจดีย์ จึงเป็นโบราณสถานทางศาสนาที่ประชาชนในท้องถิ่นให้ความเคารพในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชุมชนอำเภอสวีและอำเภอใกล้เคียง

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม องค์เจดีย์พระบรมธาตุเป็นรูประฆังคว่ำ ลักษณะเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช แต่มีขนาดเล็กกว่า ความกว้างรอบองค์พระธาตุ วัดได้ ๒๐ เมตร และมีความสูง ๑๘.๕ เมตร ปัจจุบันองค์พระบรมธาตุได้มีการบูรณะใหม่โดยใช้กระเบื้องโมเสกปิดองค์พระเจดีย์แต่ยังคงรูปทรงเดิมและมีการสร้างกำแพงแก้วรอบองค์พระบรมธาตุ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้ว ต่อมาศาลพระเสื้อเมืองมีสภาพชำรุดทรุดโทรม กรมศิลปากรจึงได้ออกแบบอาคารใหม่ให้มีลักษณะสอดคล้องกับพระบรมธาตุสวี โดยเป็นอาคารทรงไทยหลังคาจั่ว หลังคามุงกระเบื้องดินเผาเคลือบ ผนังก่ออิฐฉาบปูน ด้านหน้ามีราวระเบียงลวดบัว พื้นอาคารปูนด้วยหินอ่อน

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.chppao.go.th/

ศาลพระเสื้อเมือง ช่วยดูแลองค์พระธาตุ หลังจากพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชโปรดให้สร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นใหม่ ได้จัดให้มีงานสมโภชเจดีย์ 7 วัน 7 คืน ก่อนที่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจะเสด็จยกทัพกลับ ทรงห่วงใยพระบรมธาตุจะไม่มีผู้ดูแลรักษา จึงสั่งเรียกบรรดาทหารในกองทัพซึ่งกำลังนอนหลับสนิท ในขณะนั้นมีนายทหารคนหนึ่งชื่อ “เมือง” ขานรับพระองค์ จึงมีรับสั่งถามว่า ต้องการจะอยู่ดูแลรักษาพระบรมธาตุแห่งนี้ไหม นายเมืองขานรับอาสา พระองค์จึงสั่งให้นายทหารตัดศีรษะนายเมืองเซ่นสรวงบูชาไว้ในศาลเพียงตา ศาลนี้เรียกว่า ศาลพระเสื้อเมือง ให้เป็นผู้เฝ้ารักษาพระบรมธาตุ ในปัจจุบันศาลนี้ยังมีคนทั่วไปให้ความเคารพนับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีน

เข้าสู่วัดพระธาตุสวี จากสี่แยกปฐมพรไปตามทางหลวงหมายเลข 41 ประมาณ กิโลเมตรที่ 37 กลับรถใต้สะพานแม่น้ำสวี แล้วแยกซ้ายไปตามถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร จะถึงพระธาตุสวี โบราณสถานทางศาสนาที่มีค่าเป็นมหากุศลแก่ผู้ที่ได้เดินทางไปกราบสักการะ มิ่งมงคลสถานสำหรับนักท่องเที่ยวผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาไม่ตวรพลาด

เมื่อเข้ามาถึง ภายในวัดพระบรมธาตุสวี ก็จอดรถ เจอต้นไม้ร่มรื่นภายในบริเวณวัด เป็นวัดที่เงียบสงบ ไม่ค่อยมีการขายสินค้า หรือเครื่องบูชา ต่างๆ มากนัก

มาการตกแต่งจัดสวน บริเวณรอบๆ พระธาตุไว้อย่างสวยงาม

มีหอกลอง อยู่ข้างๆ

รวมถึงหอระฆัง ที่อยู่อีกด้าน

บริเวณภายใน ศาลาที่ล้อมรอบพระบรมธาตุสวี จะประดิษฐานไปด้วย พระพุทธรูปปางประทานพร ทั้งสี่ด้าน จำนวน 108 องค์

หาดมาเที่ยว พระบรมธาตุสวีแล้ว ไหว้ขอพรเสร้จแล้ว ก็สามารถไปเที่ยวต่อยัง หมู่บ้านม้าน้ำ หรือ หมู่บ้านท้องตมใหญ่

หมู่บ้านท้องตมใหญ่ อำเภอสวี จังหวัดชุมพรเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีประวัติยาวนานกว่า 400 ปี มีราษฎรอาศัยอยู่ประมาณ 170 หลังคาเรือน มีประชากรในหมู่บ้านประมาณ 652 คน เป็นหมู่บ้านชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกบ้านยื่นลงไปในทะเลตามเชิงเขา ส่วนใหญ่มีที่ดินและกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ลักษณะทะเลของหมู่บ้าน เป็นอ่าวโค้งรูปเกือกม้า กว้างประมาณ 2 กิโลเมตร ด้านในเป็นป่าชายเลนที่คงความอุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่น่าศึกษา มีหาดทรายระยะ 2-3 กิโลเมตร ประมาณ 4-5 หาด ซึ่งล้วนแต่เป็นหาดที่สวยงามสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน ชุมชนเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักอาศัยกับเจ้าบ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เริ่มต้นจากการเป็นสถานที่พักของญาติและเพื่อน ๆ ระยะต่อมาจึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาขอพักอาศัยด้วย เนื่องจากประทับใจในความเงียบสงบ ความมีอัธยาศัยไมตรี ความเป็นมิตร และความร่มรื่นของหมู่บ้าน จนเป็นที่รู้จักและแนะนำต่อๆ กัน

ราคาที่พัก & ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ราคาที่พักเริ่มต้นที่ : 900 บาท
ค่าที่พัก
• ค่าบริการที่พักรวมกับชาวบ้าน 450 บาท/คน/คืน (รวมค่าอาหาร 3 มื้อ)
ค่าท่องเที่ยวและกิจกรรม
• ค่าเช่าเหมาเรือดำน้ำดูปะการัง 1,000-1,500 บาท/ลำ
• ค่าเช่าเหมาเรือตกหมึก 1,000-1,500 บาท/ลำ
• ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ 100 บาท/คน
• ค่าบริการรถรับส่งจากสถานีรถไฟ 400 บาท/เที่ยว

กิจกรรม

• ตกหมึก
• ตกปลา ลากปลา
• ดำน้ำดูปะการัง
• ปลูกป่าชายเลนเป็นหมู่คณะ
• นั่งเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลน
• เล่นน้ำหาดสวยเป็นส่วนตัว
• ดูม้าน้ำในทะเล
• นวดผ่อนคลายด้วยไอน้ำ
• เรียนรู้วิถีชุมชนชายฝั่งทะเล การประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง การออกเรือทดลองเป็นชาวประมง
• พายเรือคายัคเลียบหาดทราย ผาหิน ป่าชายเลน
• นั่งเรือชมความงามของอ่าวท้องตมและเกาะต่างๆ
• สังสรรค์อาหารทะเลริมทะเล
• เที่ยวชมบ่อน้ำจืดโบราณ
• บ่อใต้หิน ห้องน้ำ ธรรมชาติโบราณ(สำหรับสุภาพบุรุษเท่านั้น)
• ทำบุญ ปล่อยปลา กุ้ง หอย
• เก็บหอยขาวบริเวณหาดลกกำ เก็บหอยแครงบริเวณอ่าวท้องตม
• ไหว้พระวัดท้องตมใหญ่ ถวายสังฆทาน รับพรจากระ
• เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ที่สำคัญ ที่ หมู่บ้านท้องตมใหญ่ โดนเรียกว่าเป้น หมู่บ้านม้าย้ำ เพราะ ที่นี่เป้นแหล่งเพาะพันธ์ และ อนุบาลม้าน้ำ

หรือ หากใคร ชอบดำน้ำ ดูปะการัง ดุฝูงปลา ก็สามารถให้เรือพาออกไป ยังเกาะต่างๆ แถวนั้นแล้ว สามารถดำน้ำได้ ทั้ง Snorkle และ scuba โดยที่ บ้านลุงน้อย รับสอน และ สอบดำน้ำ ด้วย

ยิ่งถ้าได้ไปดำที่ เกาะ ง่ามใหญ่ เกาะง่ามเล็ก ใต้ทะเลนี่เป็นทุ่งประการัง เลยครับ สวยงามมากๆ

ใต้ทะเล อุดมสมบรูณ์ มาก ทั้ง สัตว์ทะเล และ ประการัง ทั้งดอกไม้ทะเล

สุดท้าย หากใครอยากมาเที่ยว แล้วได้ ทั้งความสนุก และ ได้บุญ  แนะนำ ลอง มาไหว้พระบรมธาตุสวี แล้วไปเที่ยวต่อบริเวณไกล้เคียงได้นะครับ

ท่องเที่ยวธรรมะ กราบ 4 พระธาตุแดนใต้ กุศลยิ่งใหญ่ในชีวิต
พระบรมธาตุสวี จ.ชุมพร
พระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
พระมหาธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว จ.พัทลุง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม www.จตุธรรมธาตุ.com
หรือสอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ 077-504-940
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์077-283-612
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์075-355-160
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 074-67-800

 

You Recently Viewed ...

Nothing to Fear India นะจ๊ะนาย

Japan with (My)Love “เที่ยวญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่น”

Yading The Lost Horizon , การเดินทางสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ “ย่าติง”

น่าน .. นาน..นาน..ได้ไหม….Whispered from Nan

20 จุด ปักหมุด ที่เที่ยวลำปาง

Tummeng Travel